Aktie

ISIN/WKN:
DE000A2LQ728/A2LQ72
Anzahl Aktien mit DE000A2LQ728/A2LQ72: 3.078.820
Notiert: Börse Frankfurt (Regulierter Markt – General Standard)

Grundkapital in EUR: 3.078.820,00
Grundkapital in Stück: 3.078.820

Inländische Zahlstelle (Angabe gem. § 30a Abs. 1 Nr. 4 WpHG):
BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Mainzer Landstraße 61, D-60329 Frankfurt am Main